Akademiska Ridklubben Stockholm

ROLIGARE TILL HÄST©
Bli medlem nyhetsbrev Kommande aktiviteter Facebook

 »  Hem

 »  Aktiviteter
      Kommande
      Aktivtetsvård
      Genomförda

 »  Medlemsinformation
      Ridgrupper
      Medlemsförmåner
      Sektioner
      Rätt försäkrad

 »  För medlemmar
    inloggning krävs       Bildgalleriet
      Lilla ARK'et

 »  Kontakta oss

 »  Länkar

 »  Nyhetsarkiv »  Om ARK
      Historia
      Stadgar

 »  Admin


« Tillbaka

Välkommen till årsmöte med Kick-off för årets ridresor.

Dagordning

1. Val av ordförande för mötet

2. Upprättande av röstlängd

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

5. Fastställande av om mötet blivit utlyst i behörig ordning

6. Revisorernas berättelse

7. Behandling av verksamhetsberättelsen samt sektionernas verksamhetsberättelser och fastställande av bokslutet

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av ordförande för kommande verksamhetsår

10. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen för kommande verksamhetsår

11. Val av sektionsledare för kommande verksamhetsår

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommande verksamhetsår

13. Val av sammankallande och övriga ledamöter i valberedningen för kommande verksamhetsår

14. Val av ombud för kommande verksamhetsår

15. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår

16. Motioner från medlemmar mailas in till annbritt.and@telia.com senast den 10 februari

17. Övriga ärenden som behörige kan tas upp till beslut på årsmötet

 

 

 

Rösträtt

Vid allmänt möte äger varje medlem en röst. Hedersmedlem och stödjande medlem äger yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. För att vara röstberättigad vid årsmöte, ska medlem ha erlagt årsavgift senast 4 veckor före mötesdagen. För att vara röstberättigad vid annat allmänt möte än årsmöte, ska medlem ha erlagt årsavgift senast en månad före mötets datum.

Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

 

ARK bjuder på lättare förtäring vid årsmötet. För att underlätta planeringen är vi tacksamma för anmälan om deltagande till arkistockholm@gmail.com senast den 5 februari 2017 eller anmäl ert deltagande på https://www.facebook.com/Arkivstockholm/

 

 

Välkomna!


» Se fler nyheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen