Wirsbo ridhusskylt

Riktlinjer

Riktlinjer– Användning av ARKs sociala medier och kommunikationskanaler


Version: 1.0 Beslutade av styrelsen 2019-08-28. Publicerade på ARKs hemsida 2019-09-10


1. Ändamål

Akademiska Ridklubben i Stockholm (ARK) är en kamratförening som på ideell basis arrangerar uppsuttna och avsuttna aktiviteter med häst/ridanknytning. Dessa Riktlinjer och Rutiner har till uppgift att ge guidning i samband med arrangemang av kurser, resor och avsuttna aktiviteter inom ARKs regi. Innehållet i detta dokument baseras på input från medlemmarna och beslutas av styrelsen.


2. Roller och ansvar

a. Ansvarig utgivare för Webb och Facebook
ARKs Ordförande, se under Kontakta oss på www.akademiskaridklubben.se Är ansvarig för det faktaunderlag som ges ut av styrelsen.

b. Webbredaktör(er)
Kommunikations- och aktivitetsansvariga utsedda av styrelsen, se under Kontakta oss på www.akademiskaridklubben.se Ansvarar för struktur och innehåll på ARKs webbsida.

c. Facebookredaktör(er) – ”ARK i Stockholm”, ”ARK – Roligare till häst” och ”ARK – Debatt”
Kommunikations- och aktivitetsansvariga utsedda av styrelsen, se under Kontakta oss på www.akademiskaridklubben.se Ansvarar för struktur och innehåll utgivet av styrelsen på Facebook-sidan ”ARK i Stockholm” Ansvarar för strukturen av Facebook-sidorna ”ARK – Roligare till häst” respektive ”ARK - Debatt”


3. Användning av ARKs sociala medier och kommunikationskanaler

I syfte att skydda ARKs rykte och anseende gäller följande regler för användandet av ARKs sociala medier och kommunikationsplattformar, Facebooksidan och hemsidan. Mail är också en kommunikationskanal som används för grupputskick från styrelsen och för meddelanden mellan medlemmar och styrelsen samt för kontakt mellan ARK och personer/organisationer utanför ARK. Nedanstående riktlinjer gäller alla använda (nuvarande och eventuella tillkommande) sociala medier och kommunikationskanaler.

ARKs styrelse har för avsikt att använda ARKs sociala medier och kommunikationskanaler enligt följande (anpassningar av användning kan ske löpande baserat på uppkomna behov). Information till styrelsen ska gå via mail (info@akademiskaridklubben.se).

i. Mail info@akademiskaridklubben.se
1. Informationsutskick som komplement till utlägg på hemsidan
2. Inkanal för medlemmars meddelanden och frågor till styrelsen
3. Allmän extern kontaktkanal till/från ARK

ii. Webbsidan www.akademiskaridklubben.se :
1. Basinformation om Akademiska Ridklubben
2. Nyheter
3. Kalendarium och annonsering om kommande aktiviteter
4. Villkor för aktivitetsdeltagande
5. Anmälan om medlemskap och anmälningar till ARK aktiviteter

iii. Facebooksidan ”ARK i Stockholm” – sluten sida 1. Styrelsens sociala medie-kanal för löpande informationsspridning
2. Inlägg kan här endast göras av styrelsen (medlemmarna i denna Facebookgrupp kan dock kommentera dessa)

iv. Facebooksidan ”ARK – Roligare till häst” – sluten sida
1. Medlemmarnas kanal för återkoppling på genomförda aktiviteter och samverkan inom ramen för ARKs verksamhet och ramar för hantering av Sociala medier
2. Alla medlemmar i denna Facebook-grupp kan göra inlägg på dessa sidor
3. Styrelsen använder inte denna kanal för löpande informationsspridning men har övervakning av informationen som förmedlas via denna kanal
4. Inlägg som någon medlem anser vara mer av debatt-karaktär ska överföras till sidan ”ARK – Debatt”

v. Facebooksidan ”ARK – Debatt” – sluten sida
1. Medlemmarnas kanal för allmän debatt om verksamheten inom ARK
2. Alla medlemmar i denna Facebook-grupp kan göra inlägg på dessa sidor


ARKs riktlinjer bygger på de förhållningsregler som är framtagna av Riksidrottsförbundet.

ARKs riktlinjer:
a. ARKs sociala medier och kommunikationskanaler ska användas för att främja ridsporten i linje med ARKs syfte och mål, t.ex. genom att anslå uppsuttna och avsuttna aktiviteter, berätta om genomförda aktiviteter och samverka inför kommande aktiviteter.
b. ARKs sociala medier och kommunikationskanaler får inte användas för att driva personliga åsiktskampanjer Tyck olika men respektera varandras synpunkter. Personliga påhopp, hot, alltför aggressiva kommentarer, mobbning, ryktesspridning, spekulationer eller medveten publicering av felaktig information ska inte förekomma.
c. Håll dig till ämnet.
d. Vi tillåter inte upprepningar av inlägg. Varje inlägg ska tillföra något nytt.
e. ARKs sociala medier och kommunikationskanaler får inte användas för politiska, rasistiska, sexistiska eller kränkande syften.
f. ARKs sociala medier ska ha utsedda ansvarig utgivare och redaktörer med mandat att granska och ta bort olämpliga inlägg. Olämpliga inlägg är inlägg som kan skada ARK och/eller i övrigt strider mot dessa riktlinjer. Styrelsen äger rätt att även utse andra personer som ges mandat att granska och ta bort olämpliga inlägg.
g. Styrelsen styr vilka, utöver styrelsemedlemmarna inklusive suppleanter, som ska ha adminrättigheter på de olika kommunikationskanalerna.
h. I de fall som ansvariga i styrelsen tar bort inlägg/kommentarer från någon kanal så ska den som lagt ut aktuell information informeras.
i. I det fall en person är osäker på om ett inlägg som hen avser att publicera följer aktuella riktlinjer eller ej, ska vederbörande först stämma av detta med kommunikations- och aktivitetsansvariga inom styrelsen (se namn under ”Kontakta oss" på hemsidan).
j. Brott mot riktlinjerna kan innebära blockering från sidan.
k. ARKs styrelse har, med stöd av föreningens stadgar, fullt mandat att utesluta en medlem från föreningen om denne inte följer dessa regler för publicering på ARKs Facebooksidor och andra kommunikationsplattformar.
l. Om någon medlem anser att riktlinjerna ej följs eller att styrelsen hanterar uppkomna frågor på ett felaktigt sätt ska detta, i första hand, anmälas till styrelsen.
SAMARBETSPARTNERS