Wirsbo ridhusskylt

Stadgar

Stadgar för Akademiska Ridklubben


Antagna av ordinarie årsmöte 1978-12-17, 1979-12-16, 1982-12-12, 1993-12-15, 1995-12-12, 1999-12-07, 2008-02-21, 2011-02-24 och 2020-02-18

§ 1 Ändamål

Akademiska Ridklubben har till ändamål att verka för ridsportens främjande genom att sprida kännedom om och förståelse för hästen, hästvård och ridsport, att anordna ridkurser, sällskapsritter, tävlingar och jakter, samt att upprätthålla kontakt och samarbete med andra ryttarorganisationer och ridskolor.
Föreningen ska, om möjligt, vara ansluten till Svenska Akademiska Ryttarförbundet (SAR).

§ 2 Medlemskap

Föreningen är öppen för samtliga ridintresserade såväl nybörjare som erfarna. Företag eller enskild kan vara stödjande medlem.
Person som på synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål kan, efter förslag från styrelsen, av årsmöte väljas till hedersledamot. Beslutet ska biträdas av minst två tredjedelar av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 3 Avgifter

Medlem och stödmedlem erlägger årsavgift per verksamhetsår, vars storlek varje år fastställs av årsmötet.
Hedersledamot erlägger ingen avgift. Årsavgiften erläggs enligt styrelsens beslut. Medlem som inträtt den 1 november eller senare erlägger ingen avgift för inträdesåret.
För att vara röstberättigad vid årsmöte, måste dock årsavgift har erlagts senast fyra veckor före mötesdagen.

§ 4 Utträde och uteslutning

Medlem som ej erlagt årsavgift för innevarande år äger ej rätt att delta i av klubben ordnade aktiviteter.
Om årsavgift inte erläggs innan utgången av första kvartalet innevarande år utlöper medlemskap, dvs att medlemmen anses ha utträtt.
Medlem som åsidosatt sina skyldigheter mot föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller annars skadat dess anseende kan av styrelsen uteslutas. Om det bedöms tillräckligt får varning istället meddelas. Beslut ska biträdas av minst två tredjedelar av de vid styrelsemötet närvarande styrelseledamöterna. Beslut om uteslutning kan ej överklagas. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

§ 5 Beslutande organ

Föreningen har två beslutande organ, allmänt möte (årsmöte och extrainsatt allmänt möte) samt styrelsen. Högsta beslutande organ är allmänt möte.

§ 6 Allmänna möten

Det finns två sorters allmänna möten, årsmöte och extrainsatt allmänt möte. Årsmöte ska hållas före utgången av mars månad.
Extra allmänt möte hålls då styrelsen finner det erforderligt eller då en revisor eller minst en tiondel av medlemmarna begär det.
Extra allmänt möte ska anordnas senast en månad efter det att begäran därom inkommit till styrelsen.
Datum för årsmöte och sista dag för inlämnande av motioner ska meddelas senast sex veckor innan datum för årsmöte.
Kallelse till årsmöte och extra allmänt möte sker elektroniskt eller per post. Kallelse ska skickas senast två veckor före mötet och innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas. Andra ärenden än de som upptagits i kallelsen får inte tas upp till beslut på mötet. Förslag från enskild medlem att upptas till beslut på årsmötet ska skriftligen tillställas styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.
Underlag till allmänt möte ska finnas tillgängligt för medlemmarna minst en vecka innan mötet.
Allmänt möte är beslutfört om minst fem medlemmar är närvarande.

§ 7 Rösträtt

Vid allmänt möte äger varje medlem en röst. Hedersledamot och stödjande medlem äger yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.
För att vara röstberättigad vid årsmöte, ska medlem ha erlagt årsavgift senast fyra veckor före mötesdagen. För att vara röstberättigad vid annat allmänt möte än årsmöte, ska medlem ha erlagt årsavgift senast fyra veckor före mötets datum.
Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

§ 8 Beslut om omröstning vid allmänt möte

Omröstning sker generellt sett öppet. Val ska ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem begär det. Vid val med slutna sedlar får valsedel ej upptaga fler namn än det antal som ska väljas.
Alla ärenden för vilka ej annat stadgats avgörs med enkel röstövervikt. Vid omröstning som ej är val gäller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden ej röstberättigad ska lotten avgöra. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 9 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Godkännande av dagordning
4. Upprättande av röstlängd
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
7. Fastställande av om mötet har blivit utlyst i behörig ordning
8. Revisorns berättelse
9. Behandling av verksamhetsberättelsen samt sektionernas verksamhetsberättelser och fastställande av bokslutet
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av ordförande för kommande verksamhetsår
12. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
13. Val av revisor och revisorssuppleanter
14. Val av sammankallande och övriga ledamöter i valberedningen
15. Val av ombud
16. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
17. Övriga ärenden som behörigen kan tas upp till beslut på årsmötet
18. Sammanträdets avslutande

§ 10 Styrelsen

Föreningens angelägenheter förvaltas av styrelsen. Styrelsen ska bestå av ordförande och minst fyra och högst åtta övriga ledamöter. Till varje ledamot utom ordförande utses en personlig suppleant. Samtliga ordinarie styrelseledamöter och suppleanter ska kallas till styrelsesammanträde. Ordinarie ledamot som ej kan delta i sammanträde meddelar sin personliga suppleant.
Mandattiden för ordförande gäller ett år från årsmöte till årsmöte. Mandattiden för övriga ledamöter gäller två år från årsmöte till årsmöte. För det fall hela styrelsen ombildas väljs halva styrelsen på ett år. Mandattiden för suppleant är ett år.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt övriga funktioner.
Suppleant och adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. Suppleant och adjungerad ledamot kan bekläda funktion inom styrelsen, dock ej som vice ordförande.
Styrelsen utser representanter till samarbetsorganisationer. Styrelsen kan tillsätta kommittéer eller arbetsgrupper för särskilda uppgifter
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden då anledning därtill föreligger eller då minst hälften av styrelseledamöterna begär det. Kallelse ska ske skriftligen minst en vecka före sammanträdet. Samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter ska kallas.
Styrelsen är beslutför om minst halva antalet röstberättigade ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.
Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll som undertecknas av den fungerande ordföranden jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot.

§ 11 Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen i första hand att: 1. Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten 2. Verkställa beslut fattade av allmänna möten
3. Handha och ansvara för föreningens medel
4. Tillse att fullständiga räkenskaper förs samt upprätta bokslut och verksamhetsberättelse
5. Tillställa revisorerna räkenskaperna och övriga handlingar nödvändiga för revisionen
6. Bestämma dag och plats för allmänna möten
7. Förbereda de ärenden som ska behandlas vid allmänna möten
8. Där icke särskilda ombud är utsedda, företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer m fl.
9. Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad

§ 12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller eljest på sätt styrelsen bestämmer.
Kassören äger rätt att teckna föreningens firma enligt löpande räkning.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 14 Medlemsblad

Ett medlemsblad för Akademiska Ridklubben ska utges minst två gånger per år. Information till medlemmar ska finnas tillgänglig genom lämpliga informationskanaler, såsom hemsida och mailutskick.

§ 15 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska årsmötet för tiden intill slutet av nästa årsmöte utse en revisor och en eller två suppleanter för denne. Revisorn ska överlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

§ 16 Valberedning

För beredande av val utser årsmötet en valberedning som ska bestå av tre ledamöter och som väljs för tiden intill slutet av nästa årsmöte. Årsmötet utser en av ledamöterna till sammankallande.
Medlem får senast en vecka före sådant allmänt möte där val ska förekomma till valberedningen inlämna förslag till kandidater.
Valberedningen framlägger vid allmänt möte sitt förslag. Ytterligare kandidatnominering kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandidater ska ha accepterat nomineringen.

§ 17 Stadgeändring

Förslag till stadgeändring kan framläggas av styrelsen eller enskild medlem. Förslag från enskild medlem ska inges till styrelsen senast fyra veckor före allmänt möte. Förslag till stadgeändring ska av styrelsen hållas tillgängligt för medlemmarna senast sju dagar före mötet.
Beslut om ändring av stadgarna fattas antingen genom enhälligt beslut på årsmötet eller genom beslut vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande allmänna möten, varav minst ett är ett årsmöte. För giltigt beslut fordras att förslaget på det första mötet erhåller röstövervikt och vid det andra mötet erhåller två tredjedelars röstövervikt.
I händelse av tvekan om stadgars riktiga tolkning eller om fall skulle förekomma vilka ej kunnat förutses i stadgarna, hänskjutes tolkningen till nästa allmänna möte eller avgörs interimistiskt av styrelsen. Beträffande andra organisationers stadgar hänskjuts frågan till ifrågavarande organisation.

§ 18 Upplösning

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra, med minst fyra veckors mellanrum, följande allmänna möten, varav minst ett är årsmöte. För giltiga beslut fordras att minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna vid vartdera mötet är ense därom. Vid föreningens upplösning ska dess tillgångar tillfalla en organisation, utsedd av sista årsmötet, som främjar ridsporten.

§ 19 Tvister

Mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller mellan enskild medlem och föreningen uppkommande tvist får ej dras inför allmän domstol utan ska avgöras av en eller flera skiljemän som utsetts i enlighet med bestämmelserna i gällande lag om skiljeförfarande.
Denna paragraf gäller inte i fall av uteslutning enligt § 4.

SAMARBETSPARTNERS