Wirsbo ridhusskylt

Stadgar

Stadgar för Akademiska Ridklubben


Antagna av ordinarie årsmöte 1978-12-17, 1979-12-16, 1982-12-12, 1993-12-15, 1995-12-12, 1999-12-07, 2008-02-21 och 2011-02-24


§ 1 Ändamål

Akademiska Ridklubben har till ändamål att verka för ridsportens främjande genom att utbreda kännedom om och förståelse för hästen, hästvård och ridsport, att anordna ridkurser, sällskapsritter, tävlingar och jakter, samt att upprätthålla kontakt och samarbete med andra ryttarorganisationer och ridskolor. Föreningen är ansluten till Svenska Akademiska Ryttarförbundet (SAR).

§ 2 Medlemskap

Föreningen är öppen för samtliga ridintresserade, såväl nybörjare som erfarna. Företag eller enskild kan vara stödjande medlem. Person som på synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål kan, efter förslag från styrelsen, av årsmöte väljas till hedersledamot. Beslutet ska biträdas av minst två tredjedelar av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 3 Avgifter

Medlem och stödmedlem erlägger årsavgift per verksamhetsår, vars storlek varje år fastställs av årsmötet. Hedersmedlem erlägger ingen avgift. Årsavgiften erläggs enligt styrelsens beslut. Medlem som inträtt den 1 november eller senare erlägger ingen avgift för inträdesåret. För att vara röstberättigad vid årsmöte, måste dock årsavgift har erlagts senast 4 veckor före mötesdagen.

§ 4 Utträde och uteslutning

Medlem som ej erlagt årsavgift för innevarande år äger ej rätt att delta i av klubben ordnade aktiviteter. Om årsavgift inte erläggs innan utgången av första kvartalet innevarande år utlöper medlemskap, dvs att medlemmen anses ha utträtt. Medlem, som i annat avseende än i fråga om erläggande av årsavgift, åsidosatt sina skyldigheter mot föreningen, som motarbetat föreningens ändamål eller skadat dess anseende kan av styrelsen uteslutas. Sådant beslut ska biträdas av minst två tredjedelar av de vid styrelsemötet närvarande styrelseledamöterna. Beslut om uteslutning kan ej överklagas.

§ 5 Beslutande organ

Föreningen har två beslutande organ, allmänt möte – dvs årsmöte och extrainsatt allmänt möte – samt styrelsen. Högsta beslutande organ är allmänt möte.

§ 6 Allmänna möten

Det finns två sorters av allmänna möten, årsmöte och extrainsatt allmänt möte. Årsmöte ska hållas under februari månad. Extra allmänt möte hålls då styrelsen finner det erforderligt eller då en revisor eller minst en tiondel av medlemmarna begär det. Extra allmänt möte ska anordnas senast en månad efter det att begäran därom inkommit till styrelsen. Kallelse till årsmöte och extra allmänt möte sker elektroniskt eller per post. Kallelse ska skickas senast två veckor före mötet och ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas. Andra ärenden än som upptagits i kallelsen får inte tas upp till beslut på mötet. Förslag från enskild medlem att upptas till beslut på årsmötet ska, med det undantag som meddelas i § 17, skriftligen tillställas styrelsen senast 4 veckor innan årsmötet. Allmänt möte är beslutfört om minst fem medlemmar är närvarande.

§ 7 Rösträtt

Vid allmänt möte äger varje medlem en röst. Hedersmedlem och stödjande medlem äger yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.För att vara röstberättigad vid årsmöte, ska medlem ha erlagt årsavgift senast 4 veckor före mötesdagen. För att vara röstberättigad vid annat allmänt möte än årsmöte, ska medlem ha erlagt årsavgift senast en månad före mötets datum. Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

§ 8 Beslut om omröstning vid allmänt möte

Omröstning sker generellt sett öppet. Val ska ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem begär det. Vid val med slutna sedlar får godkänd valsedel ej upptaga fler namn än det antal som ska väljas. Alla ärenden för vilka ej annat stadgat avgörs med enkel röstövervikt. Vid omröstning som ej är val gäller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden ej röstberättigad ska lotten avgöra.

§ 9 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för mötet
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
5. Fastställande av om mötet blivit utlyst i behörig ordning
6. Revisorernas berättelse
7. Behandling av verksamhetsberättelsen samt sektionernas verksamhetsberättelser och fastställande av bokslutet
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande för kommande verksamhetsår
10. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen för kommande verksamhetsår
11. Val av sektionsledare för kommande verksamhetsår
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommande verksamhetsår
13. Val av sammankallande och övriga ledamöter i valberedningen för kommande verksamhetsår
14. Val av ombud för kommande verksamhetsår
15. Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
16. Övriga ärenden som behörigen kan tas upp till beslut på årsmötet

§ 10 Styrelsen

Föreningens angelägenheter förvaltas av styrelsen. Styrelsen ska bestå av ordförande och minst 4 och högst 8 övriga ledamöter. Till varje ledamot utom ordförande utses en personlig suppleant. Samtliga ordinarie och adjungerande ledamöter ska kallas. Ordinarie ledamot som ej kan delta i sammanträde kallar sin personliga suppleant. Mandattiden för såväl ordförande som övriga ledamöter gäller två år från årsmöte till årsmöte. Vid första tillfälle denna passus tillämpas väljs halva styrelsen på 1 år. Mandattiden för suppleant är 1 år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt övriga ledamöter. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. Adjungerad ledamot kan bekläda befattning inom styrelsen, dock ej som vice ordförande. Styrelsen utser representanter till samarbetsorganisationer. Styrelsen kan tillsätta kommittéer eller arbetsgrupper för särskilda uppgifter. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden då anledning därtill föreligger eller då minst hälften av styrelseledamöterna begär det. Kallelse ska ske skriftligen minst en vecka före sammanträdet. Samtliga ordinarie och adjungerande medlemmar ska kallas. Styrelsen är beslutför om minst halva antalet röstberättigade ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll som undertecknas av den fungerande ordföranden jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot.

§ 11 Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen i första hand att: 1. Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten. 2. Verkställa beslut fattade av allmänna möten. 3. Handha och ansvara för föreningens medel. 4. Tillse att fullständiga räkenskaper förs samt upprätta bokslut och verksamhetsberättelse. 5. Bestämma dag och plats för allmänna möten. 6. Förbereda de ärenden som ska behandlas vid allmänna möten. 7. Där icke särskilda ombud är utsedda, företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer. 8. Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad.

§ 12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller eljest på sätt styrelsen bestämmer. Kassören äger rätt att teckna föreningens firma enligt löpande räkning.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari-31 december.

§ 14 Medlemsblad

Ett medlemsblad för Akademiska Ridklubben ska utges minst två gånger per år. Information till medlemmar ska finnas tillgänglig genom lämpliga informationskanaler, såsom hemsida, mailutskick, postutskick och posters.

§ 15 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska årsmötet för tiden intill slutet av nästa årsmöte utse en revisor och en eller två suppleanter för denne. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till årsmötet.

§ 16 Valberedning

För beredande av val utser årsmötet en valberedning som ska bestå av tre ledamöter och som väljs för tiden intill slutet av nästa årsmöte. Årsmötet utser en av ledamöterna till sammankallande. Medlem får senast en vecka före sådant allmänt möte där val ska förekomma till valberedningen inlämna förslag till kandidater. Valberedningen framlägger vid allmänt möte sitt förslag. Ytterligare kandidatnominering kan därefter äga rum. Alla föreslagna kandidater ska ha accepterat nomineringen.

§ 17 Stadgeändring

Förslag till stadgeändring kan framläggas av styrelsen eller enskild medlem. Förslag från enskild medlem ska inges till styrelsen senast 1 månad före allmänt möte. Förslag till stadgeändring ska av styrelsen hållas tillgängligt för medlemmarna senast 7 dagar före mötet. Beslut om ändring av stadgarna fattas antingen genom enhälligt beslut på årsmötet eller genom beslut vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande allmänna möten, varav minst ett är ett årsmöte. För giltigt beslut fordras att förslaget på det första mötet erhåller röstövervikt och vid det andra mötet erhåller två tredjedelars röstövervikt. I händelse av tvekan om stadgars riktiga tolkning eller om fall skulle förekomma vilka ej kunnat förutses i stadgarna, hänskjutes tolkningen till nästa allmänna möte eller avgörs interimistiskt av styrelsen. Beträffande andra organisationers stadgar hänskjuts frågan till ifrågavarande organisation.

§ 18 Upplösning

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande allmänna möten, varav minst ett är årsmöte. För giltiga beslut fordras att minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna vid vardera mötet är ense därom. Vid föreningens upplösning ska dess tillgångar tillfalla en organisation, utsedd av sista årsmötet, som främjar den akademiska ridsporten.

§ 19 Tvister

Mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller mellan enskild medlem och föreningen uppkommande tvist får ej dras inför allmän domstol utan ska avgöras av en eller flera skiljemän som utsetts i enlighet med bestämmelserna i gällande lag om skiljemän.

SAMARBETSPARTNERS